Pino's Dolce Vita Shaby Shabu Pork Loin
Pino's Dolce Vita Shaby Shabu Pork Loin
On Sale

Shabu Shabu Pork Loin (500 gr)

Thinly sliced Free range pork loin skinless Shabu Shabu style.

 

Regular price $40.00